تبلیغات
خاندان آیت اللهی (یزدی) - اطلاعیه 2
8 فروردین 89

اطلاعیه 2

   نوشته شده توسط: سعید    نوع مطلب :اطلاعیه  ،

***بسیار مهم***

ج،چ،ح،خ

 

جعفری فیروز آبادی

جعفری هدشی

جلالی

جلالیان

جمالی فیروز آبادی

جندقی

جهانگیر

جهرمی

جواد زاده

چشم براه

 چمنی

چوبینه

چیت ساز

حاج بلوری

حاج مفید نصرآبادی

حاتمی پور

حایری میبدی

حبیبیان

حسنی

حسین اللهی

حسین زاده

حسین زاده ناظری

حسینی

حسینی اخوان

حسینی فیروز آبادی

حشمتی عقدائی

حفیظی

حکیمی

حکیمی میبدی

حیدریان

خاتمی فیروز ابادی

خالقی میبدی

خالو فیروز آبادی

خانی مزرعه آخوند

خجستگان

خدابنده

خطیبی عقدئی

خلج

خواجه امینیان

خواجه افضلی

خوش مشرب

خوش نویس

خیر اندیش

 

د،ذ،ر،ز،ژ

دادفر

دانشمندی

 داود زاده

داودی

دبستانی

درایتی

درخشان

درفشی

دلبری

دهستانی

ده سنگی

 دهقانی فیروز آبادی

دولت شاهی

ذاکری

ذهب زاده

راجی

رحمانی

رحیمیان

رزاقی

رزاقیان

رستگار

رشیقی فیروز آبادی

رضائی میبدی

رضوی

رفسنجانی

رفیع پور

رفیع زاده

روحانی

روستائی

روغنی

زارع

زارعی

زاهد

زاهد ده آبادی

زاهدی

زر کش

زمانی

زنبق

زینلیان

ژیان جهانی

 

س

 

سادات تهرانی

سالاری نصر آبادی

سالک

سالم

سبحانی

سپهر

سخاوتی

سر پوش

سعیدی

سلطانی

سنگستانی

سهیلی

سیاح زرگر

سید جوادی

سید زاده

سیفی تفتی

شاکری اشتیجه

شریعت یزدی

شریعتی تفتی

شریف

شریفی

شعبان زاده

شکری

شورابی نیشابوری

شوشتری

شهر وزی

شیخ علیشاهی

 

ص،ض

 

صادقی

صادقیان

صالحی فیروز آبادی

صالحیان

صبوری

صدیق

صدیقی

صرافیان

صفائی فیروز آبادی

صفوی زاده

صلاحی فیروز آبادی

صمدی

صمصامی

صمصامی طبس

ضرابی

 

ط،ظ

 طالبیان

طاهری

 طبائی عقدائی

طباطبائی

 

ع،غ

 

عادلی فرمیبدی

عارفی

عاصی علوی

عالم زاده

عبادی

عجمین

عظیمی پور

عقدائی

علوی

علیمی

عمومی

عندلیب

عهدی میبدی

غضنفری

غفوری

غلامی

غنی پور

غیلیان

 

ف،ق

 

فاطمی

فاطمی نسب

فاکهی

فانی

فتاحی

فتوحی

فرازنده

فرج زاده

فرزین

فرهنگ

فروغی اصفهانی

فرهادی

فریزندی

فضلی

فقیه

فقیهی

فلاح تفتی

فیروز

فیروز بخت

فیوضی

قاسم زاده

قاسمی

قانعان

 قانع زاده

قانعی

قدیری

قمی

 

ک،گ

 

کارگر

کازرونی

کتبی

کرامتی

کربلائی تفتی

کلانتر

کلانتر تفتی

کلانترمهرجردی

کلانتری

کمالی فیروز ابادی

کمره ای

کوچکزاده

کول آبادی

کوهی

گفتاری

گرامی

گلشن مهرجردی

گلکار

 

ل،م

 

لسان صدق

لطیفی میبدی

مانده علی

متین روحانی

مجد زاده شورکی

مجدی پور

مدرس صدق

مدرسی

مدنی

مدیرآثاری

مدیر علومی

مذنب امام زاده ای

مراد بختی

مرشدی میبدی

مزیدی شرف آبادی

مصدق مهرجردی

مصری

مشائی

مصطفائی

مظاهری میبدی

مفیدیان

مقدم

ملکوتیان

منتظرالحجه

منتظری میبدی

منتظری هدشی

منوچهری

مؤذن

موسوی

موسوی زاده نصر آبادی

موسوی رکن آبادی

موسوی فیروز آبادی

موفق

مؤمن زاده

مهجوری

مهدوی فیروز آبادی

میر اسماعیلی

میر افضلی

میر جلیلی

میرزا بابائی

میرزا رضائی

میرزا شاپور

میلانی

مینا چی

 

ن،و،ه،ی

 

نجفی

فجم الهدی

ندافیان

نظارتی

نقیبی

نکوفر

نوابی

نورائی

نوروزی

نوکار

نیاز

نیک اندیش

نیک پایان

نیک پور

نیک نظر

والی پور

وزیری

وطنچیان

وطنی مهرجردی

وکیلی احمد آبادی

ولی خانی

وهاب زاده

هادی نیا

هاشمی

هاشمی پور

هاشمی زاده

همدانی

یاسائی

یزدان پرست

یعقوبی

یکتائی

 

ادامه اسامی از الف تا ث